Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Popowie

11.07.2019
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Popowie

BURMISTRZ KRUSZWICY

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Popowie

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Popowie gm. Kruszwica, zapisana w księdze wieczystej nr  BY1I/00044413/2  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 5/11, o powierzchni 1,9435 ha, sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe - B oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz. 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem tzw. pałacem (budynek po byłej szkole) ujętym w kujawsko-pomorskiej ewidencji zabytków o powierzchni zabudowy 404 m2 i pow. użytkowej podstawowej 673,90 m2. Nieruchomość wyposażona jest w podstawowe instalacje. Na nieruchomości znajdują się również pomniki przyrody tj. lipa drobnolistna i dąb szypułkowy.

Dla działki nr 5/11 zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogowych  na działce nr 5/10.

 

2. Dla działki numer 5/11 położonej w Popowie, gm. Kruszwica, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Popowo, położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem C-leśno-rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa wiejskiego o zwiększonym reżimie ochrony środowiska, z rozwojem funkcji turystyczno-wypoczynkowych, na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, w granicach obszaru specjalnej ochrony ,,Ostoja Nadgoplańska” oraz specjalnego obszaru ochrony ,,Jezioro Gopło”. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej z usługami oraz tereny rolnicze. Działka położona jest w granicach głównego zbiornika wód podziemnych oraz w granicach strefy konserwatorskiej, a także w części w 100 metrowej strefie ochronnej od Jeziora Gopło, gdzie obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych.

Działka nr 5/11 położona w m. Popowo, gm. Kruszwica nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki o nr ew. 5/2 Burmistrz Kruszwicy wydał  w dniu 02.04.2009 r. decyzję nr 6/2009 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu na jeziorze Gopło w m. Popowo na działkach o nr ew. 1/1 i 5/2.

 

3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  700.000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2018r., poz. 2174 z późn. zm.).

 

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy, najpóźniej do dnia 13 września 2019 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 28 czerwca 2019 r.. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 20 września  2019 roku o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 111. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

 

6. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

7. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

 

9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwego pełnomocnictwa oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.

 

11. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, telefon 52 3515010 wew.32.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz publikuje na stronie internetowej (www.gminakruszwica.gmina.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) a także w internetowym serwisie prasowym (www.monitorurzedowy.pl) oraz u sołtysa wsi Popowo.

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń