Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Regulamin

Regulamin

 

Regulamin

Aquathlon

Kruszwica, 04.08.2019 r.

 

I. Cel:

 1. Popularyzacja sportów wytrzymałościowych na terenie Gminy Kruszwica.
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 3. Promocja Gminy Kruszwica

 

II. Organizatorzy i współorganizatorzy:

 1. Gmina Kruszwica.
  ul. Nadgoplańska 4
  88-150 Kruszwica
 2. Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kruszwicy
  ul. Popiela 2
  88-150 Kruszwica

 

III. Sponsorzy i firmy wspierające:

 1. Fundacja Orlen – Dar Serca
 2. Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.

 

IV. Termin i miejsce:

 1. Zawody odbędą się 04.08.2019 r. start zawodów o godzinie 14:00.
 2. Miejsce startu i mety znajduje się na półwyspie Rzępowskim "Cypel" w Kruszwicy.
 3. Biuro zawodów mieścić się będzie na półwyspie Rzępowskim "Cyplu" w Kruszwicy i czynne będzie w dniu zawodów w godzinach od 12:00 do 13:30.

 

 V. Dystans, trasa:

 1. Zawody mają charakter indywidualny i będą przeprowadzone w formule Aquathlonu – pływanie w jeziorze Gopło na dystansie 500 m (start z brzegu) i bieg na dystansie 5 km. 
 2. Nawierzchnia: Kostka brukowa, asfalt.
 3. Oznaczenie trasy co 1km.
 4. Pomiar czasu- STS Timing.pl w systemie chipów.
 5. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 90 minut.

 

VI. Klasyfikacja

 1. Generalna – kobiet, mężczyzn.
 2. Najstarszy i najmłodszy zawodnik.

 

VII. Nagrody:

 1. Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz dla najmłodszego i najstarszego zawodnika zawodów.
 2. Nagrody rzeczowe oraz finansowe za zajęcie I -III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.
 3. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki zostaną wyróżnieni okolicznościowymi medalami  za ukończenie aquathlonu.

 

VIII. Warunki uczestnictwa:

 1. W aquathlonie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą startować w zawodach wyłącznie po dostarczeniu pisemnego OŚWIADCZENIA rodzica lub prawnego opiekuna. OŚWIADCZENIE dostępne jest do pobrania na stronie internetowej www.gminakruszwica.pl  
 3. Osoby pełnoletnie startują na własną odpowiedzialność. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.
 4.  Zawodnicy muszą posiadać sprzęt pływacki (strój pływacki, dozwolone jest pływanie w piankach triathlonowych) oraz strój biegowy (niedozwolone jest bieganie bez koszulki). Czepek zapewnia organizator.

 

IX. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej STS Timing.pl najpóźniej do dnia 26.07.2019 r. godz. 20:00
 2. Obowiązuje limit zawodników: 200 osób.
 3. Osobiste zgłoszenie w dniu zawodów  – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.

 

X. Opłata startowa:

 1. Opłatę startową wnosi się przy rejestracji.
 2. Opłata za udział w aquathlonie w zależności od terminu wynosi:
do 31 maja do godz. 20.00                                         50 zł
od 31 maja do 26 lipca do godz. 20.00                       70 zł
w dniu zawodów                                                         100 zł

 

 1. Opłatę należy uiścić przelewem na konto:  Nadgoplańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ul. Popiela 2, 88-150 Kruszwica (Bank Spółdzielczy w Kruszwicy) 19 8151 0001 0008 4143 2000 0001 tytułem : Aquathlon Kruszwica 2019 +imię i nazwisko zawodnika
 2.  Mieszkańcy Gminy Kruszwica otrzymują 50 % zniżki w opłacie startowej.
 3. Organizator wystawia faktury na żądanie.
 4. Dowodem dostarczenia opłaty startowej jest pojawienie się nazwiska zawodnika na liście startowej.
 5. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
 6. Organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu.
 7. Organizator nie przewiduje przenoszenia opłaty startowej na kolejne lata.

 

XI. Pakiet startowy:

 1. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów –w dniu 04.08.2019 r. w godzinach: 12.00 –13.30.
 2. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.
 3. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

a)     numer startowy,

b)    czepek,

c)     chip do pomiaru czasu (chip podlega zwrotowi),

d)    pamiątkową koszulkę,

e)     medal finishera na mecie,

f)      posiłek regeneracyjny po zawodach,

g)     upominki od sponsorów i partnerów imprezy,

h)    ubezpieczenie NNW.

 

XII. Wyniki:

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora: www.gminakruszwica.pl oraz STS Timing.

 

XIII. Pomiar czasu:

 1. Elektroniczny pomiar czasu będzie przeprowadzony przez firmę pomiarową STS Timing.
 2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

 

XIV. Dane osobowe i ochrona wizerunku:

 1. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
 2. Uczestnicy Aquathlon Kruszwica wyrażają zgodę na przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Uczestnicy Aquathlon Kruszwica wyrażają zgodę do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników poprzez umieszczanie na wszelkich nośnikach pamięci, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

 

XV. Uwagi końcowe:

 1. Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin. Brak znajomości niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania jego zapisów.
 2. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas startu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
 3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do:

a)  startu w konkurencji pływanie w czepku przekazanym w pakiecie startowym,

b)  posiadania numeru startowego podczas biegu, umieszczonego z przodu, na wysokości pasa pod karą dyskwalifikacji.

4. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (Nadgoplańskie WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.

5. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

7. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

8. Przy mecie w namiotach znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.

9. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.

10. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.

11. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.

12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny.

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń