Miejscowe plany

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest to dokument, w którym ustala się przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określa sposób ich zagospodarowania i zabudowy zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.


Plany miejscowe Gminy Kruszwica są dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.kruszwica.gmina.pl/?cid=323
jak również na stronie http://www.kruszwica.e-mapa.net/

 


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/page/miejscowe-plany

Załączniki