Gród w Mietlicy

Gród w Mietlicy to pozostałość wczesnośredniowiecznego grodu plemiennego Goplan z przełomu IX/X w. Do dziś z potężnego centrum pozostał fragment okazałego wału drewniano-ziemnego, który otaczał majdan czyli dziedziniec z nadbudową.

Położenie grodu w przewężeniu Gopła pozwalało na panowanie nad ważnym szlakiem komunikacyjnym z Pomorza do Małopolski. Kres istnienia tej twierdzy przypada na początek XI w; to jest na okres stabilizacji państwa wczesnopiastowskiego i zanik wspólnot plemiennych.
Relikty grodu i osad badane były przez ekspedycje archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu.

Grodzisko i osady są obiektami chronionymi prawem.

 

(tekst Dr Bożena Dzieduszycka)

 


Adres źródłowy: https://gminakruszwica.pl/page/grod-w-mietlicy

Załączniki