Preferencyjny zakup paliwa stałego

węgiel

Kruszwica, dnia 18.05.2023 r.


INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA
W GMINIE KRUSZWICA

Burmistrz Kruszwicy informuje, że od dnia 22 maja 2023 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej tego paliwa.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r., natomiast sprzedaż węgla będzie odbywać się najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.

UWAGA! Zakup preferencyjny możliwy jest na podstawie nowego wniosku. Dotychczas złożone wnioski nie będą rozpatrywane w ramach sprzedaży końcowej. Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszwicy, na stronie internetowej Gminy: www.gminakruszwica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy: www.bip.kruszwica.gmina.pl.

Wnioski o zakup mogą składać mieszkańcy Gminy Kruszwica, jak również osoby mieszkające poza Gminą. Osoby uprawnione, niebędące mieszkańcami Gminy Kruszwica, chcące zakupić węgiel od Gminy, muszą do wniosku dołączyć zaświadczenie potwierdzające przyznanie dodatku węglowego wystawione przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zgodnie z miejscem zamieszkania.

W ramach sprzedaży końcowej przeznaczone jest 24,72 tony węgla typu ekogroszek oraz 14,98 tony węgla typu orzech, w cenie 2.000,00 zł brutto za tonę.

Sprzedażą i dystrybucją węgla, w ramach sprzedaży końcowej, zajmować się będą:
1.    Punkt Obrotu Artykułami Rolno-Przemysłowymi oraz Usługi Transportowe Dariusz Barczak, Morgi 17, 88-121 Chełmce,
2.    Firma Usługowo-Transportowa Janusz Piasecki, ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica.

Jednocześnie informuję, że transport zakupionej ilości bezpośrednio do miejsca zamieszkania Wnioskodawcy i rozładunek w przypadku zlecenia takiej usługi należy opłacić samodzielnie. Jakość opału jest potwierdzona certyfikatami przez podmioty wprowadzające do obrotu, działające z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych.
W celu dokonania zakupu węgla należy:
1.    Złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszwicy, przy ul. Rybackiej 20.

2.    Po złożeniu wniosku i weryfikacji uprawnienia do zakupu Wnioskodawca otrzyma na oryginale wniosku potwierdzenie uprawnienia do zakupu paliwa stałego.
3.    Następnie Wnioskodawca powinien skontaktować się z punktem odbioru węgla w celu sprawdzenia dostępności  wybranego sortymentu paliwa stałego.

4.    Po uzyskaniu informacji o dostępności węgla w punkcie, należy dokonać opłaty na rachunek bankowy Gminy Kruszwica (Bank Spółdzielczy w Kruszwicy nr 47 8151 0001 2103 0000 0909 0074). W tytule przelewu należy podać sortyment węgla. Jeśli wpłaty dokonuje osoba inna niż Wnioskodawca, to oprócz sortymentu węgla w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i  adres Wnioskodawcy.

5. Po dokonaniu płatności, celem sfinalizowania odbioru węgla należy udać się do punktu odbioru węgla z dowodem wpłaty oraz potwierdzonym na wniosku uprawnieniem do dokonania zakupu.

6.    Odbiór węgla należy potwierdzić własnoręcznym podpisem.

7.    Punkt odbioru węgla każdorazowo potwierdzi na wniosku ilość zakupionego paliwa stałego.
Mieszkaniec składający wniosek o zakup musi spełnić następujące kryteria:
•    wypłacono na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatek  węglowy, o  którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141 z późn. zm.);
lub
•    pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca;
lub
•    gdy nie został złożony wniosek o dodatek węglowy, wnioskodawca musi mieć zgłoszone lub wpisane główne źródło ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.)

 


Kruszwica 02.01.2023r.


Burmistrz Kruszwicy informuje, że od dnia  02 stycznia  2023r. rozpoczyna się II etap przyjmowania  wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Kruszwica.


Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2023r.


UWAGA! Nabór wniosków dotyczy wyłącznie drugiej  transzy  zakupu tj.  1,5 tony paliwa stałego  możliwej do zakupu do dnia 30 kwietnia 2023r.  Wnioski o zakup mogą składać mieszkańcy gminy Kruszwica, którzy nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy, przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej, jaka jest określona w art. 8 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
Dopuszcza się możliwość jednorazowego zakupu paliwa stałego w ilościach: 0,5 t; 1,0 t; 1,5t .

W celu dokonania zakupu węgla należy:
1. Złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszwicy, ul Rybacka 20.
2. Druk wniosku jest dostępny na stronie www.gminakruszwica.pl, w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszwicy, a także u sołtysów.
3. Po złożeniu wniosku i weryfikacji uprawnienia do zakupu wnioskodawca otrzyma na oryginale wniosku potwierdzenie uprawnienia do zakupu paliwa stałego .
4.Następnie wnioskodawca powinien skontaktować się z wybranym przez niego punktem   odbioru węgla w celu sprawdzenia dostępności  wybranego sortymentu paliwa stałego .
5. Po uzyskaniu informacji o dostępności węgla w punkcie, należy dokonać  opłaty na rachunek bankowy Gminy Kruszwica (Bank Spółdzielczy w Kruszwicy nr 47 8151 0001 2103 0000 0909 0074). W tytule przelewu należy podać sortyment węgla . Jeśli wpłaty dokonuje osoba inna niż wnioskodawca,  to oprócz sortymentu węgla w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i   adres wnioskodawcy.
6. Po dokonaniu płatności celem sfinalizowania odbioru węgla należy udać się do wybranego przez wnioskodawcę punktu odbioru węgla z dowodem wpłaty  oraz potwierdzonym na wniosku uprawnieniem do dokonania zakupu.
7. Odbiór węgla należy potwierdzić własnoręcznym podpisem.
8.Punkt odbioru węgla każdorazowo  potwierdzi na wniosku ilość zakupionego paliwa stałego.

Mieszkaniec składający wniosek o zakup musi spełnić następujące kryteria:
•    Wypłacono na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatek  węglowy, o  którym mowa  w art. 2 ust. 1  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn.zm.);
lub
•    Pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca;
lub
•    Gdy nie został złożony  wniosek o dodatek węglowy, wnioskodawca musi mieć zgłoszone lub wpisane główne źródło ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm)

Zakup węgla po preferencyjnych cenach przebiega dwuetapowo :
•    pierwszy okres  trwał  do 31.12.2022r., w maksymalnej ilości 1,5 tony dla jednego gospodarstwa domowego;
•    drugi w okresie od 02.01.2023 r do 30.04.2023 r., w maksymalnej ilości 1,5 tony dla jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony,  to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach dostępnego limitu powiększa limit przysługujący  od 1 stycznia 2023r.  

Węgiel będzie dostępny dla mieszkańców Gminy Kruszwica w cenie 2.000,00 zł brutto za tonę.

Informuję, że dystrybucja węgla będzie uzależniona od dostępności surowca u podmiotu wprowadzającego do obrotu, tj. PGE Paliwa.

Ponadto informuję, że zgodnie z zapisami ustawy hurtowy dowóz węgla z portów
i magazynów centralnych do miejsca odbioru oraz wydanie i załadunek jest finansowany przez gminę, natomiast transport zakupionej ilości bezpośrednio do miejsca zamieszkania Wnioskodawcy i rozładunek w przypadku zlecenia takiej usługi należy opłacić samodzielnie. Jakość opału jest potwierdzona certyfikatami przez podmioty wprowadzające do obrotu, działające z upoważnienia Ministra Aktywów, we wszystkich punktach odbioru na terenie gminy będzie dostępny węgiel o potwierdzonej jakości.

 

 

 


Informacja z dn. 13.12.2022 r.

Informujemy o możliwości odbioru węgla w dwóch punktach:
- w Kruszwicy (Firma Usługowo- Transportowa Janusz Piasecki  Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica),
 
- w miejscowości Morgi  (Punkt Obrotu Artykułami Rolno- Przemysłowymi oraz usługi Transportowe Dariusz Barczak Morgi 17, 88-121 Chełmce).
 
Przypominamy, że po otrzymaniu potwierdzenia uprawnienia do zakupu paliwa stałego oraz  dokonaniu płatności celem sfinalizowania odbioru węgla należy udać się do wybranego przez wnioskodawcę punktu odbioru węgla z dowodem wpłaty  oraz potwierdzonym na wniosku uprawnieniem do dokonania zakupu.
 
Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Kruszwica (Bank Spółdzielczy w Kruszwicy nr 47 8151 0001 2103 0000 0909 0074). W tytule przelewu należy podać sortyment węgla.
Jeśli wpłaty dokonuje osoba inna niż wnioskodawca,  to oprócz sortymentu węgla w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i   adres wnioskodawcy.