Dzierżawa/Najem/Użyczenie

Burmistrz Kruszwicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 01.06.2021r. do dnia 31.08.2021r. Przedmiotem dzierżawy jest
część nieruchomości niezabudowanej położonej w Kruszwicy (obręb 2), oznaczonej numerem działki 233/2 o powierzchni 80 m2, (w miejscu określonym w załączniku graficznym do umowy dzierżawy), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00012896/8 prowadzonej przez V Wydział Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków jako Bz- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Przedmiot dzierżawy wydzierżawia się z przeznaczeniem na usytuowanie m.in. urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych, pneumatycznego placu zabaw dla dzieci i młodzieży, dmuchańcy, euro bungee, stoisk z watą cukrową, popcornem lub balonami, na warunkach określonych w umowie dzierżawy.

Powyższy przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2021r. o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój  nr 111.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy.

Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu i umowy dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, pod numerem telefonu 52 3515010 wew. 33,  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl  oraz na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl

PRZETARG

 

Oddanie nieruchomości w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie zamieszcza się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?cid=211
lub w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 6.

Burmistrz Kruszwicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2023r. Przedmiotem  dzierżawy jest:

1) nieruchomość zabudowana położona w Kruszwicy (obręb 2), oznaczona numerem działki 248  o powierzchni 0,7380 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00053184/3.  W skład nieruchomości wchodzi: tzw. Wzgórze Zamkowe z Mysią Wieżą z piwnicami zamkowymi, drewniany most zwodzony,
2) statek pasażerski „Rusałka” wraz z przystanią przy ul. Podzamcze w Kruszwicy.

Przedmiot dzierżawy wydzierżawia się w celu organizowania i obsługi ruchu turystycznego w Kruszwicy przez Dzierżawcę na warunkach określonych w umowie dzierżawy.

Powyższy przetarg odbędzie się w dniu 29.12.2020r.  o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój  nr 111.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się  z warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy. W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie niezbędnego składu załogi dla statku A1  zgodnie z § 7 ust.1 pkt 3  oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załogi statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1686 z późn. zm.) oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń, jeżeli są wymagane przepisami prawa, w tym uzyskanie świadectwa zdolności żeglugowej wydawanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy (obecne jest ważne do dnia 30.04.2022 r.).

Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu i umowy dzierżawy można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, pod numerem telefonu 52 3515010 wew. 40,  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl  oraz na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl

/sites/default/files/pliki/Og%C5%82oszenie.pdf

 

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz.1990 t. j.), wywieszono w dniu 03.12.2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4 oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gminakruszwica.pl), na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych  do oddania w dzierżawę, położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica .

Wykaz nieruchomości pdf.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej na terenie miasta Kruszwica wraz ze statkiem pasażerskim "RUSAŁKA"

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn.zm.), wywieszono w dniu 20.10.2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4 oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gminakruszwica.pl), na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę tj. działka nr 248, o powierzchni 0,7380 ha, położona w Kruszwicy, (obręb 2) wraz ze statkiem pasażerskim „RUSAŁKA.

/sites/default/files/pliki/Wykaz%20nieruchomo%C5%9Bci%20przeznaczonej%20do%20oddania%20w%20dzier%C5%BCaw%C4%99%20wraz%20ze%20statkiem.pdf

 

 

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.), wywieszono w dniu 29.04.2021 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4 oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gminakruszwica.pl), na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę, położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica.

/sites/default/files/pliki/skm_c550.pdf