Informacja -tereny zalewowe

Mapy zagrożenia powodziowego zgodnie z ustawą Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625) przygotowywane są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w uzgodnieniu z właściwym wojewodą, a następnie przekazywane są do zatwierdzenia przez Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zatwierdza mapy zagrożenia powodziowego i przekazuje w postaci elektronicznej, między innymi do właściwych wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz podaje do publicznej wiadomości przez ich umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zapewniającego jego obsługę (art. 171 ustawy Prawo Wodne).


Zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego dla obszarów położonych na terenie gminy Kruszwica zostały przesłane przez Ministra Infrastruktury do Burmistrza Kruszwicy pismem znak: DGWiŻŚ-8.710.27.2022 z dnia 2 września 2022 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy - 19 września 2022 r.), natomiast do publicznej wiadomości zostały podane na stronie Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r.


Aktualizacja podanych do publicznej wiadomości w dniu 7 września 2022 r. map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego obejmowały nie tylko tereny gminy Kruszwica. Nowe mapy zagrożenia powodziowego  i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane dla około 1 tys. km rzek oraz 19 budowli piętrzących oraz zaktualizowano części obowiązujących map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od rzek oraz od strony morza.


Powyższe mapy obejmują obszary szczególnego zagrożenia powodzią o średnim prawdopodobieństwie występowania powodzi raz na 100 lat (p=1%), obszary szczególnego zagrożenia powodzią o wysokim prawdopodobieństwie występowania powodzi raz na 10 lat (p=10%) oraz obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%). Na powyższych terenach mogą obowiązywać zakazy w zabudowie, nakazy, obowiązki i odstępstwa od nich,  jak również dotyczące gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania.


W związku z powyższym należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego, zgodnie z ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzecza Odry (podlegającemu cyklicznej aktualizacji).


Mapy zagrożenia powodziowego dostępne są na stronie internetowej https://kruszwica.e-mapa.net/