zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica - miejscowości Arturowo i Karczyn