EDYCJA 6 (PPGR)

Przebudowa dróg gminnych na terenach popegeerowskich w Gminie Kruszwica

W ramach zadania planuje się przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych: w miejscowości Polanowice oraz Brześć, które znajdują się na terenie zlikwidowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (Państwowego Gospodarstwa Rybackiego, Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz Stacji Hodowli Roślin Polanowice). Zakres projektu obejmuje:
-wykonanie robót rozbiórkowychi ziemnych,
-wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
-budowę elementów odwodnienia – kanalizacji deszczowej,
-wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdów dojść do posesji,
- wykonanie jezdni
– nawierzchnia z kostki betonowej (w miejscowości Polanowice) oraz o nawierzchni bitumicznej (w miejscowości Brześć)
-wykonanie poboczy z kruszywa, - wykonanie oświetlenia drogi w Polanowicach
-wykonanie nasadzeń zastępczych, -wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w przypadku zmian w stałej organizacji ruchu drogowego,
-wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą.

Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia dostępności mieszkańców gminy Kruszwica do dużych ośrodków życia społeczno-gospodarczego jak Inowrocław,
Toruń, Bydgoszcz, Konin. Ponadto planowane do przebudowy drogi są istotnym elementem w sieci dróg na terenie gminy Kruszwica tworząc z innymi drogami system komunikacyjny. Poprawa parametrów technicznych tych dróg, poprawi komfort użytkowania oraz pozwoli na skuteczne odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdni. Realizacja przedsięwzięcia zwiększy dostępność do terenów użytkowanych rolniczo oraz podmiotów gospodarczych, poprawi się atrakcyjność osadnicza, a także warunki dla rozwoju gospodarczego obszaru gminy.

 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier z Kruszwicy.

 

Na realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00zł w ramach 6 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.