Zebranie wyborcze sołectwa Kicko

głosowanie

Zwołuje się zebranie wyborcze sołectwa Kicko w dniu 22 lutego 2024 r. o godz. 16:00  w świetlicy wiejskiej w Janocinie
     
       Porządek zebrania:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3.    Wybór sołtysa.
4.    Wybór Rady Sołeckiej
5.    Wolne wnioski.

Zebranie wyborcze jest prawomocne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 1/5 ogółu mieszkańców  posiadających czynne prawo wyborcze.

W razie niedojścia zebrania wyborczego do skutku w w/w  terminie  z powodu braku quorum, zebranie może   odbyć się w drugim terminie, w tym samym dniu 15 minut później.