Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego Gminy Kruszwica - REGIOGMINA

Szanowni Państwo,

Informujemy iż Gmina Kruszwica przystąpiła do pilotażowego projektu pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (REGIOGMINA), realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie (WK-P), Szkołę Główną Handlową w Warszawie (SGH) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK), finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG.

Celem projektu REGIOGMINA jest wypracowanie w regionie metod i instrumentów wsparcia dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych firm sektora MŚP, ze strony samorządów lokalnych, działających w ramach wielopoziomowego zarządzania z samorządem województwa i jego instytucjami.
 
Projekt REGIOGMINA składa się z dwóch faz – fazy badawczej, zrealizowanej w okresie 1 stycznia 2019 - 31 lipca 2020 roku oraz następującej po niej fazy przygotowania wyników badań do wdrożenia, która potrwa do końca 2021 roku. W fazie badawczej projektu REGIOGMINA zrealizowane zostały cztery zadania, z czego pierwsze dwa dotyczyły diagnozy stanu obecnego gospodarki regionu, natomiast w dwóch kolejnych zadaniach przeprowadzane zostały badania i analizy wybranych elementów gospodarki regionu i na podstawie uzyskanych danych, a także wyników uzyskanych w zadaniach wcześniejszych opracowano propozycje rozwiązań planistycznych i instytucjonalnych dla: samorządów lokalnych i samorządów województwa.

Poprzez ustrukturyzowane badania ankietowe wobec zidentyfikowanych grup przedsiębiorców, lokalnych samorządów i instytucji wsparcia określono deficyty w zakresie wiedzy i istniejących doświadczeń po stronie samorządów, przedsiębiorców i instytucji, co do stosowania istniejących instrumentów wsparcia i na tej podstawie wypracowano propozycje nowych instrumentów, a także zdefiniowano kluczowe obszary wymagające interwencji w zakresie zmian regulacji prawnych, w tym. m.in.:

•utworzenie lokalnych instytucji otoczenia biznesu w formule spółek komandytowych jako Lokalnych Organizacji Gospodarczych (LOG);
•mechanizm kształtowania budżetu gminy poprzez zmianę kalendarium budżetowego i szczegółowości określania budżetu, wraz z prowadzeniem konsultacji co do jego założeń z lokalnymi środowiskami gospodarczymi;
•standardy proprzedsiębiorczego funkcjonowania administracji lokalnej wraz z mechanizmem ich wdrażania i bieżącego pozycjonowania gmin;
•standardy współpracy lokalnych MŚP, jako podwykonawców wobec wiodących w regionie oraz kraju firm;
•formuły współpracy funduszy poręczeniowych z lokalnymi MŚP dla uruchomienia poręczeń dla ich konsorcjów przetargowych, leasingu oraz faktoringu;
•formuły działania Lokalnych Funduszy Rozwoju Gospodarczego działających w formie spółek komandytowych, przy udziale lokalnych przedsiębiorców, jako komplementariuszy oraz Regionalnego Funduszu Rozwoju, PFR, gmin i powiatu jako komandytariuszy;
•standardy i procedury tworzenia przez gminy mikrostref aktywności gospodarczej wraz z mechanizmami współpracy z lokalnym rynkiem finansowym, formuły realizacji przez gminy i powiaty lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości, a także procedur budowy gminnych centrów handlu lokalnego.
 

Szczegółowe informacje nt. projektu REGIOGMINA i raporty z fazy badawczej znajdują się na stronie:

 www.regiogmina.kujawsko-pomorskie.pl

 

Zapraszamy Przedsiębiorców na:

1) Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców11 czerwca 2021 od godziny 09:30 - Obowiązkowa rejestracja!!!

    https://www.gminakruszwica.pl/news/spotkanie-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-proejktu-regiogmina

 

2) Szkolenie pn. Inwestycje na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego – perspektywy, lokalizacja, narzędzia wsparcia. Wsparcie na Rozwój Przedsiębiorstw- zwolnienie z podatku dochodowego CIT/PIT na nowe inwestycje - 24 czerwca 2021 - Obowiązkowa rejestracja!!!

    http://www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php/aktualnoscin/463-szkolenie-dla-przedsiebiorcow-24-06-2021

 

3) Szkolenie pn. Internacjonalizacja MŚP. Jak skutecznie wchodzić na rynki zagraniczne - 30 września 2021 - Obowiązkowa rejestracja!!!

    https://www.gminakruszwica.pl/news/internacjonalizacja-msp-jak-skutecznie-wchodzic-na-rynki-zagraniczne

 

4) Szkolenie pn. Biznes i NGO-sy – dwa światy, jeden cel - 13 października 2021 - Obowiązkowa rejestracja!!!

https://barr.pl/aktualnosci/biznes-i-ngo-sy-dwa-swiaty-jeden-cel/

 

Przedsiębiorco! Przystąp do grupy roboczej zajmującej się opracowywaniem LPRG Gminy Kruszwica. Szczegóły pod linkiem:

https://www.gminakruszwica.pl/news/przystap-do-grupy-roboczej-zajmujacej-sie-praca-nad-lokalnym-programem-rozwoju-gospodarczego

 

Miej wpływ na zapisy LPRG - wypełnij ankietę:

W związku z udziałem gminy Kruszwica w projekcie REGIOGMINA zwracamy się z prośbą o wypełnienie formularza ankiety dotyczącej propozycji projektów kluczowych, które zdaniem Państwa jako przedsiębiorców powinny być realizowane w naszej gminie, a także oczekiwać w stosunku do LOKALNEJ ORGANIZACJI GOSPODARCZEJ (LOG)*, który ewentualnie planuje się utworzyć w ramach projektu.

*LOG jest lokalnym centrum doradztwa oraz dialogu społecznego przedsiębiorcy – samorząd.
Jej celem jest wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego oraz podnoszenie poziomu wzajemnego zaufania lokalnych interesariuszy poprzez wspólne zaangażowanie do współpracy. Link do kwestionariusza ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1Bvcnm_c82RNwRMI27lPYqLH6avC0KwnHPa1Bx-BNoO8/viewform?edit_requested=true

Ankietę można również  pobrać (wzór poniżej) lub wypełnić w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy - Biuro Obsługi Interesanta.

 

 

UWAGA! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LPRG:

https://www.gminakruszwica.pl/page/konsultacje-spoleczne-lokalnego-programu-rozwoju-gospodarczego-na-lata-2021-2028-dla-gminy

 

 

logo regiogmina