Plany inwestycyjne na dany rok

inwestycjeRozpoczął się nowy 2020 rok, w którym zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych. Część z nich jest kontynuacją rozpoczętych działań w roku ubiegłym, ale w planach znajduje się również cała lista nowych przedsięwzięć. Bieżący rok poświęcony jest przede wszystkim inwestycjom, na które pozyskano dofinansowanie. Przebudowy doczeka się ul. Spokojna i Mieszka I w Kruszwicy, także droga gminna w Kobylnikach. Zadania te realizowane są przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych, na podstawie umów zawartych w 2019r. Gmina Kruszwica oczekuje jeszcze decyzji w sprawie dofinansowania przebudowy drogi w Chełmiczkach.

Ponadto na bieżący rok zaplanowano prace polegające na rewitalizacji zabytkowego wiatraka w Chrośnie,  na które również Gmina pozyskała dofinansowanie  z budżetu Unii Europejskiej.

Planuje się również utworzenie żłobka w Kruszwicy. Gmina Kruszwica otrzymała na ten cel 528.000,00zł ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH +” 2020. Obecnie trwają jeszcze prace projektowe polegające na adaptacji kilku pomieszczeń
w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza 11. Rozpoczęcie działalności żłobka przewiduje się w 2021r.

Warto podkreślić, że na realizację zadań w/w Gmina Kruszwica pozyskała łącznie ponad 4,7 mln zł.

Ponadto, w 2020 roku zaplanowano budowę cmentarza komunalnego w Kruszwicy, który rozwiąże problem braku miejsc grzebalnych. Co ciekawe, na terenie nowego cmentarza planuje się postawienie kolumbariów, w których można będzie umieszczać urny z prochami zmarłych.

Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy mogą ubiegać się o środki na dotacje dla mieszkańców gminy, na działaia proekologiczne, tj. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymianę kotłów grzewczych  na ekologiczne. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4 .

Wzorem poprzednich lat udało się utrzymać środki przeznaczone na Fundusz Sołecki, dzięki którym  mieszkańcy poszczególnych sołectw współdecydują o wydatkach ponoszonych przez samorząd na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. W 2020r. na powyższy cel przeznaczono ponad 663 tys. zł.

inwestycje