Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy

W ramach projektu planowana jest przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy na całym odcinku drogi publicznej. Lokalizacja przedsięwzięcia na działkach: 131/22, 131/23, 131/46 – obręb ewidencyjny Kruszwica 5.

Projektowana inwestycja przewiduje:

  • wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych
  • budowę kanalizacji deszczowej
  • wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  • wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą
  • wykonanie elementów oznakowania pionowego, poziomego

Długość odcinka do przebudowy: 458,00 mb.

Wartość zadania: 1.681.736,00 zł

Termin realizacji : 2019-2020r.

Wykonawcą  prac jest firma TRANS-POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.

Zadanie jest realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Umowa została zawarta w październiku 2019r.

Wysokość dofinansowania: 969.724,12 zł.