Przetargi - platforma zakupowa

Informujemy, że Zamawiający Gmina Kruszwica postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzi z wykorzystaniem Platformy zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której  prowadzone będą postępowania jest elektronicznym narzędziem komunikacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą.

W postępowaniach poniżej progu, o którym mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający rekomenduje składanie ofert i dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 05.06.2020 r. jest możliwy poprzez stronę BIP  w zakładce: „Przetargi- archiwum”.