Bezpłatny transport do lokalu wyborczego

fot


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, 1429, 1672);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:
1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania (dotyczy wyborów do Parlamentu Europejskiego);
3) lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.


Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta), gminy w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.
Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do 25.03.2024 r
Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania (tzw. I tura) zgłosić właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.
W zgłoszeniu:
1) wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie,
2) wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w 3. dniu przed dniem głosowania.
Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie w urzędzie gminy, pisemnie lub w formie elektronicznej.

 

 

0BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY KRUSZWICA                                                 Rozkład jazdy ważny tylko na dzień 09.06.2024 r.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Miejscowość i przystanek

Dojazd do lokali wyborczych w godzinach południowych

Dojazd do lokali wyborczych w godzinach popołudniowych

OKW nr 6 w Racicach

Baranowo ( przystanek skrzyżowanie)

8:30

13:00

Lachmirowice  ( przystanek centrum)

8:35

13:05

OKW nr 10 w Polanowicach

Zakupie

8:30

13:00

Sokolniki  ( przystanek przy posesji nr 16)

8:40

13:10

Janikowo (centrum)

8:45

13:15

Kraszyce (centrum)

8:50

13:20

OKW nr 12 w Sukowy

Słabęcin (przy sklepie)

9:30

14:00

Chrosno ( centrum)

9:40

14:10

OKW nr 18 w Rzepowie

Rzepiszyn (przystanek)

9:30

14:00

Giżewo ( przystanek)

9:45

14:15

OKW nr 16 w Sławsku Wielkim

Przedbojewice (przystanek przy drodze)

10:30

15:00

Janowice (przystanek)

10:35

15:05

Żerniki (centrum)

10:40

15:10

OKW nr 13 w Szarleju

Karczyn (przy sklepie)

10:30

15:00

Arturowo (centrum)

10:45

15:15

OKW nr 17 w Kobylnikach

Rożniaty  (centrum)

11:30

16:00

OKW nr 19 Zespół Szkół ul. Kujawska 20

Grodztwo I (ul. Włocławska)

8:30

14;00

Grodztwo II (ul. Radziejowska)

8:35

14:05

OKW nr 22 w Gocanowie

Tarnowo (przystanek)

8:30

14:00

Gocanówko ( przystanek)

8:35

14:05

OKW nr 9 w Janocinie

Rusinowo (przy szkole)

9:30

15:00

Tarnówko( centrum)

9:35

15:05

Kicko( centrum)

9:45

15:20

OKW nr 7 w Chełmcach

Chełmiczki (centrum)

9:30

15:00

Morgi (centrum)

9:40

15:15

OKW nr 8 w Witowicach

Witowiczki (przystanek przy drodze)

10:30

16:00

Karsk (przystanek przy drodze)

10:35

16:05

Kobylnica (przystanek)

10:40

16:15

OKW nr 14 w Ostrowie

Orpikowo (centrum)

10:30

16:00

Mietlica (centrum)

10:40

16:10

Złotowo (przystanek)

10:50

16:20

Popowo (przystanek przy drodze)

10:55

16:25

OKW nr 11 w Bachorcach

Bódzki (przystanek przy posesji nr 17)

11:30

17:00

Piecki ( przystanek)

11:35

17:05

Głębokie (przystanek)

11:50

17:20

OKW nr 15 w Woli Wapowskiej

Wróble (przystanek)

11:30

17:00

Papros ( przystanek)

11:40

17:10

Skotniki (przystanek skrzyżowanie)

11:50

17:20

OKW nr 15 w Woli Wapowskiej

Piaski (przystanek)

12:30

18:00

Maszenice (przystanek )

12:40

18:10

Zaborowo (centrum)

12:45

18:15

*W miejscowościach w których nie ma przystanku autobusowego, autobus będzie zatrzymywać się w centrum danej wsi.