Informacja

info

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 września weszła w życie ustawa z dnia  15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa reguluje zasady i tryb m.in. ustalania przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła dla odbiorców na potrzeby użyteczności publicznej oraz przyznawania, wypłacania oraz określania wysokości dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.


Prosimy o zapoznanie się z aktem prawnym. W przypadku podmiotów,  o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 4, spełniających warunki określone w ustawie, należy złożyć dokumenty zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz 1975),
- Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. poz 1976),


Jednocześnie przypominamy, że warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z ustawy jest złożenie deklaracji o źródle ciepła w CEEB.