Informacja

informacja

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2023 na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej /ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/