Ogłoszenie o naborze wstępnym wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

zabytek


W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Kruszwica ogłasza nabór wstępny wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


W ramach powyższego programu Gmina Kruszwica ma możliwość złożenia łącznie dziesięciu wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków.


Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, obejmujące:
1.    sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2.    przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3.    wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4.    opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5.    wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6.    sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7.    zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8.    stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9.    odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10.    odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11.    odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12.    modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13.    wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14.    uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15.    działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16.    zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17.    zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.


Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji. W ramach programu został ogłoszony pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie, który potrwa do 31 stycznia 2023 roku godz. 17:00 (termin graniczny, w którym gmina musi złożyć wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego).


W związku z powyższym, podmioty planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego i zainteresowane uzyskaniem dotacji na te prace, zachęcamy do wypełnienia fiszki projektowej.


WAŻNE! Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty” https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978


Fiszkę projektową wraz z oświadczeniem RODO, oświadczeniem o braku podwójnego finansowania (wzory poniżej) oraz dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do obiektu, należy złożyć w terminie nieprzekraczalnym do 25 stycznia 2023 roku do godziny 15:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.


UWAGA – złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Gminę Kruszwica wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego! Głównym kryterium wyboru jest kolejność kompletnych zgłoszeń (wypełniony formularz + oświadczenia + tytuł prawny), jednakże ostateczny wybór inwestycji włączonych do programu, nastąpi po analizie zebranych kwestionariuszy.


Jednocześnie informujemy, że oprócz kryterium kolejności zgłoszeń premiowane będą prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia przez Beneficjenta wniosków pierwszeństwo mają zabytki będące obiektami ogólnodostępnymi lub obiekty pełniące funkcje społeczno-użyteczne.

Przyjmowane są tylko te zgłoszenia, które nie zostały złożone w innych urzędach.


UWAGA! Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny w inwestycję pokrywa właściciel zabytku!


W powyższym konkursie nie ma zastosowania tryb przyznawania dotacji gminnej określony w Uchwale Nr XLVIII/495/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją klauzuli informacyjnej w zakresie dotacji zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.