Rodzynki z pozarządówki

info

Urząd Marszałkowski ogłasza kolejną edycję konkursu o  nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To już siedemnasta edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.
Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 30 kwietnia 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Niżej przypominamy warunki regulaminowe:
konkurs obejmuje inicjatywy (projekty) stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów, o których mowa niżej, zrealizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz pożytku publicznego w 2023 r., przy czym ocenie podlegają inicjatywy (projekty) zrealizowane całkowicie bądź zrealizowane w stopniu umożliwiającym ocenę końcową.
W konkursie mogą uczestniczyć: stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, Koła Gospodyń Wiejskich, straże pożarne, jeśli posiadają osobowość prawną lub ułomną osobowość prawną a ich cele statutowe/regulaminowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Uczestnicy konkursu, powinni spełniać następujące warunki:
1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,
2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
3) roczne przychody na działania statutowe w 2023 r., wykazane w sprawozdaniu finansowym (załącznik do dokumentacji konkursowej), nie mogą przekraczać 500 000,00 zł.
Nowością w tej edycji są kategorie, w których można aplikować do nagrody oraz możliwość otrzymania nagrody specjalnej.
Nagrody Marszałka w ramach Konkursu „Rodzynki z pozarządówki” mają charakter pieniężny. Łączna pula środków na nagrody w 2024 r. wynosi 40 000,00 zł oraz dodatkowa nagroda specjalna finansowana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości do 5 000,00 zł.
 
Szczegóły znajdą Państwo pod linkiem https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2537/rodzynki-z-pozarzadowki-po-raz-xvii-zapraszamy-do-skladania-wnioskow
 
Zapraszamy do udziału w konkursie.