Ciepłe mieszkanie

logo

 

Burmistrz Kruszwicy informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił drugi nabór wniosków w programie „Ciepłe Mieszkanie”.
Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie poniższych deklaracji.


Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie  z programu „Ciepłe Mieszkanie”, a jedynie wstępnym rozpoznaniem zainteresowania mieszkańców   na wymianę źródła ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.


Wypełnioną deklarację  należy złożyć  w terminie do 24 listopada 2023 roku do godziny 15:15 w Urzędzie Miejskim  w Kruszwicy,  ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 24 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: umatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl


Deklaracja  skierowana jest dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w programie, wspólnot mieszkaniowych (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy, które ogrzewają lokale mieszkalne za pomocą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe.


Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła  i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.


Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki programu.


Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie WFOŚiGW w Toruniu  pod adresem: https://www.wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/1197-cieple-mieszkanie-drugi-nabor

 

cm

 

cm2