Przebudowa drogi gminnej ul.Cicha - ul.Kujawska w Kruszwicy

logo

Termin realizacji: 2011r.

Źródło finansowania:

finanse

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa

Informacje o projekcie:

Przedmiotem projektu była przebudowa dróg gminnych w Kruszwicy długości 385,57 m, w tym przebudowa ulicy Cichej  237,07 m oraz ulicy Kujawskiej 148,50 m oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w tych ulicach.
Przebudowywany odcinek ulicy Cichej przebiega w układzie odcinków prostych z dwoma załamaniami trasy nie przekraczającymi 2 stopni. Na 222 m znajduje się skrzyżowanie z ulicą Kujawską pod kątem 90 stopni wyokrąglone łukiem R = 6,0 m.
Natomiast przebudowywany odcinek ulicy Kujawskiej w całości przebiega w odcinku prostym.


Osiągnięto następujące parametry drogi w wyniku przebudowy:
•klasa projektowanej drogi „D” (droga dojazdowa);
•prędkość 30 km/h;
•nośność 98,1 kN/oś,
•projektowana szerokość jezdni 6,0 m;
•szerokość w liniach rozgraniczających 10,0-12,5 m,
•długość przebudowywanej drogi 385,57 m;
•szerokość chodników 2,0 m;
•projektowana nawierzchnia na jezdni: kostka betonowa gr. 8 cm,
•projektowana nawierzchnia na chodnikach: kostka betonowa gr. 6 cm,
•projektowane odwodnienie drogi – poprzez projektowane wpusty uliczne i kanalizację deszczową  300 mm do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Projektowane powierzchnie:
- ulica Cicha 1 562,2 m2
- ulica Kujawska 1 054,4 m2
- chodniki 1 371,4 m2
- zjazdy 151,3 m2
- zieleń niska 145,0 m2
RAZEM 4 284,3 m2

Na całej długość ulicy wykonano przebudowę chodników. Na powierzchni projektowanych ciągów pieszych została ułożona kostka betonowa grubości 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej grubości 4 cm. Poza przebudową nawierzchni wykonano odwodnienie powyższych ulic oraz chodników poprzez nadanie spadków w kierunku do projektowanych wpustów ulicznych.

Celem ogólnym przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha – ul. Kujawska w Kruszwicy” realizowanego przez Gminę Kruszwica była  poprawa stanu dróg gminnych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a poprzez to także poprawa jakości życia mieszkańców Kruszwicy.

Galeria zdjęć: Ulica Cicha i Kujawska po przebudowie

Galeria zdjęć: Ulica Cicha i Kujawska w trakcie prac budowlanych

Galeria zdjęć: Ulica Cicha i Kujawska przed przebudową