Perspektywa finansowa 2007-2013

Z programów  unijnych w latach 2007 - 2013 Gmina Kruszwica zrealizowała 16 projektów infrastrukturalnych przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina Kruszwica poprzez działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy prowadziła szereg projektów „miękkich” dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem tych działań jest między innymi umożliwienie nabycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych, poprawa warunków edukacyjnych w szkołach czy też zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie programów rozwojowych.

Ponadto poprzez działalność Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na Soli” możliwe było zrealizowanie projektów grantowych, tj. publikacja  książki „Zamek Kruszwicki” przez  Bibliotekę Miejską w Kruszwicy oraz organizację imprez kulturalnych przez Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”.

 

PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2007-2013

 

RPO WK-P (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego) na lata 2007-2013

logo