Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach

W ramach projektu planowana jest przebudowa drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki na odcinku długości 940 m tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 62 do obiektu użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) zlokalizowanej na końcu przebudowywanego odcinka. Przebudowa polega na wykonaniu wzmocnienia istniejącej jezdni wraz z jej poszerzeniem i lokalną korektą przebiegu trasy w miejscach tego wymagających. Planuje się również przebudowę chodników i zjazdów oraz wykonie ciągów pieszo-rowerowych. Wykonana zostanie także sieć kanalizacji deszczowej dla zapewnienia właściwego odwodnienia przebudowywanego odcinka drogowego.

Wartość zadania: 2.387.115,00zł

Termin realizacji : 2019-2020r.

Wykonawcą  prac jest firma TRANS-POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.

Zadanie jest realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Umowa została zawarta w październiku 2019r.

Wysokość dofinansowania: 1.389.644,67 zł.