Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy

Początek opracowania znajduje się w km 8+342,00 drogi powiatowej nr 2568C, a koniec w obrębie skrzyżowania ul. Mieszka I (DG nr 151731C) z ulicą Wiejską (DG 151725C).

W stanie istniejącym na ul. Folwarcznej o szerokości 3,5 – 4,5 m znajduje się jezdnia o nawierzchni gruntowej, natomiast na ul. Mieszka I występuje jezdnia o nawierzchni gruntowej z lokalnymi dojściami o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki kamiennej. Wzdłuż odcinka występują zjazdy do przyległych posesji o zróżnicowanej nawierzchni. W stanie istniejącym nie ma wyznaczonych ciągów pieszych. Odwodnienie istniejącej jezdni odbywa się poprzez ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów i na tereny zielone. Łączna długość odcinka ulicy objętego przebudową wynosi: 929,28 m (ul. Folwarczna: 661,66 m i ul. Mieszka I: 267,62 m). Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania mają na celu poprawę bezpieczeństwa przy jednoczesnym jego uspokojeniu w obszarze zabudowanym. Dzięki wprowadzonym zmianom poprawie ulegnie również czytelność układu drogowego. Zakres zadania obejmuje: wykonanie nawierzchni jezdni ul. Mieszka I (szerokości 4,50m) i ul Folwarcznej (szerokości 5,00m.) z betonu asfaltowego; przebudowę istniejących zjazdów indywidulanych do posesji oraz na pola uprawne; korektę skrzyżowań; wykonanie kanalizacji deszczowej jako obiektu infrastruktury technicznej dla odwodnienia projektowanych nawierzchni dróg; przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej; wykonanie w ciągu ul. Mieszka I opasek z kostki brukowej betonowej o zmiennej szerokości.

Wartość zadania: 2.069.077,00 zł

Termin realizacji: 2020r.

Wykonawcą  prac jest firma TRANS-POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.

Zadanie jest realizowane przy udziale dofinansowania ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wysokość dofinansowania: 1.227.782,00 zł.

Umowa została zawarta w grudniu 2019r.