Studium uwarunkowań

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, jest to dokument określający politykę przestrzenną gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednakże ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica jest dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.kruszwica.gmina.pl/?cid=322,
jak również na stronie http://www.kruszwica.e-mapa.net/.