Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778

Zakres prac: Zadanie obejmowało m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowę rowów drogowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, opaski oraz zjazdów, wykonanie połączenia z drogą wojewódzką nr 412, wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANSP-POM Piotr Pomagier. Nadzór inwestorski nad realizacją prac pełni firma R-DROG Rafał Młynarczyk.

Wartość zadania:  1 183 158,45 zł

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 573 436,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 572.822,45 zł

 

1

2