Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica

mapaTermin realizacji: 2018r.

Źródło finansowania:

Projekt nr RPKP.03.04.00-04-0002/18 pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

finanse

 

 

 

 

Opis projektu:

W ramach zadania powstał prawie kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej prowadzącej wzdłuż ulicy Szosa Tryszczyńska oraz wzdłuż ulicy Solidarności do pętli autobusowej – gdzie możliwa jest realizacja punktu przesiadkowego (parkingu dla rowerów) między trasą rowerową a komunikacją autobusową.

 

logo