Zbiorniki bezodpływowe / przydomowe oczyszczalnie ścieków

Szanowni Państwo informujemy, że od 1 stycznia 2023r. Gmina Kruszwica ma obowiązek ewidencjonować i kontrolować właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z nieczystości ciekłych. Obecnie pod terminem nieczystości ciekłe należy rozumieć również (osady) gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrolą zostaną objęte wszystkie nieruchomości niepodłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej. Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości, który jest zobowiązany do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków, zostanie poddany kontroli, co najmniej raz na 2 lata.


Kontrolujący ma obowiązek sprawdzić, czy ilość wywiezionych nieczystości ciekłych pokrywa się z ilością pobranej wody w badanym okresie z danej nieruchomości.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do okazania umów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Przypominamy, że umowy należy zawierać z uprawnionymi podmiotami posiadającymi zezwolenie wydane przez Burmistrza Kruszwicy. Wykaz podmiotów uprawnionych do wykonywania w/w usług dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.kruszwica.gmina.pl, w zakładce – Gospodarka odpadami komunalnymi – Informacje z zakresu gospodarowania odpadami.


Należy pamiętać, że dowody uiszczania opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków muszą zawierać: nazwę wykonawcy, adres nieruchomości, której dotyczy wywóz nieczystości ciekłych, termin wykonania usługi i ilość odebranych nieczystości ciekłych.
Brak umowy lub dokumentów potwierdzających odbiór nieczystości ciekłych będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnym, ustalającymi zastępcze wykonanie przez Gminę Kruszwica w/w obowiązków przy zastosowaniu górnych stawek opłat określonych w uchwale Rady Miejskiej w Kruszwicy. Według obecnie obowiązującej uchwały, górna stawka opłaty wynosi 60,00 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych.


Sposób opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków jest określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub osadnik w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do niedopuszczenia do jego przepełnienia i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu i pozbywania się ich nie rzadziej niż:
1) dla zbiornika bezodpływowego – raz na 3 miesiące;
2) dla osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków – zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji technicznej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie rzadziej niż raz na 2 lata.


W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości niepodłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie i złożenie druku zgłoszenia do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, do dnia 31 marca 2023r., w celu zaktualizowania posiadanych przez Urząd Miejski Kruszwicy danych i dostosowania ich do nowych wymogów ustawowych.


Druk zaktualizowanego zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków można pobrać ze strony internetowej Gminy Kruszwica lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy pokój nr 116.


Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. utrzymania czystości i porządku w gminie w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, pok. 116 lub pod numerem telefonu 52 351 50 10 wew. 64 i 83.