Utworzenie i wyposażenie ośrodka "Senior+" w Kruszwicy

senior+Zadanie publiczne objęte ofertą polega na wyposażeniu i utworzeniu na terenie Gminy Kruszwica Klubu „Senior+”, który zapewni wsparcie dla osób w wieku 60+ oraz umożliwi rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych poza miejscem ich zamieszkania. Głównym celem realizacji zadania będzie zwiększenie dostępu dla 30 osób w wieku poprodukcyjnym, zamieszkałych na terenie Gminy Kruszwica do trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w placówce wsparcia
dziennego dla seniorów.

Klub SENIOR+ będzie zlokalizowany w budynku dawnej świetlicy, przy ul. Nadgoplańskiej 4c. Na uruchomienie Klubu „Senior+” zaplanowano pomieszczenia znajdujące się na piętrze budynku (powierzchnia ok. 272m2) i posiada odrębne wejście, przy którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W ramach powyższego zadania przewiduje się zakup wyposażenia w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku. Zamontowane zostaną zestawy mebli oraz pozostałe wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć. Otwarcie placówki planowane jest w drugiej połowie grudnia 2021 r.

Działalność Dziennego Domu „Senior+” powinna rozpocząć się w 2022 r. po uprzedniej rekrutacji kadry oraz uczestników zajęć. Szczegółowe zasady funkcjonowania Klubu „Senior+” zostaną określone Uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy.

Grupę docelową Klubu Senior+ stanowić będzie 30 osób, bez względu na płeć oraz wykształcenie, którzy spełnią następujące kryteria:
- zamieszkanie na terenie Gminy Kruszwica (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
- wiek pow. 60 r. ż.
- osoby zarówno pełnosprawne jak i niepełnosprawne
- osoby nieaktywne zawodowo, wymagające wspierania i aktywizowania w społeczności gminnej.

Na realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2021, Moduł I "Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka "Senior+" w wysokości 105.608,00 zł , co stanowi 80%wartości całkowitej projektu.

 

tablica