I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Słabęcin, dz. 22/4

Przetarg

BURMISTRZ KRUSZWICY

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Słabęcin.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Słabęcin zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00028752/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 22/4 o powierzchni 0,0313 ha, sklasyfikowana jako inne tereny zabudowane – Bi.

Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym obiektem handlowo – usługowym o powierzchni zabudowy 81,3 m2 ,powierzchni użytkowej 69,1 m2. Jest to obiekt parterowy, bez podpiwniczenia wybudowany około 1980 roku w technologii tradycyjnej o  wymiarach 12,5 m x 6,5 m. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły, dach betonowy, jednospadowy kryty papą, stolarka okienna i drzwiowa drewniana. W/w obiekt wyłączony jest z użytkowania, występują zarysowania konstrukcji, liczne ubytki w ścianach oraz pokryciu i konstrukcji dachowej, stopień zużycia technicznego określono na 90%. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej.

Nieruchomość ta nie jest obciążona.

2. Dla działki numer 22/4 położonej w miejscowości Słabęcin, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r., uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. uchwałą nr XXV/287/2020 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 03.12.2020 r. oraz uchwałą nr XXXVI/460/2021 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25.11.2021 r., w/w działka zlokalizowana w m. Słabęcin gm. Kruszwica położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem B – rolniczo – leśnej przestrzeni produkcyjnej z osadnictwem skoncentrowanym, z umiarkowanym rozwojem funkcji produkcyjno – usługowych  w granicach obszarów kontynuacji zabudowy oraz kontynuacji i rozwoju zabudowy, w granicach głównego zbiornika wód podziemnych. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej z usługami.

Działka o nr ew. 22/4 położona w m. Słabęcin, gm. Kruszwica nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzją o warunkach  zabudowy oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, powodujących zmianę sposobu zagospodarowania terenu.

3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  30.800,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset złotych  00/100).

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn.zm).

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 3.080,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy najpóźniej do dnia 16 grudnia 2022 r. (włącznie) Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2022 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy
ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 111.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

6. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: w dniu przetargu dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwego pełnomocnictwa oraz dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot.

10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.

11. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu o zbywanej nieruchomości oraz o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 6, telefon 52 3515010 wew.32.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, na tablicy Sołectwa Sukowy oraz publikuje na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl, a także zamieszcza się na łamach lokalnej Gazety Pomorskiej.

 

Kruszwica, dnia 22.11.2022 r.