Nowy wzór wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy!

nowy wzór

W związku z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, informujemy, że od dnia 03 stycznia 2022 r., wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy, należy składać na formularzu, stanowiącym  załącznik do w/w rozporządzenia.

Formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy dostępny jest na stronie: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?cid=325 oraz na stronie Gminy Kruszwica w zakładce planowanie przestrzenne (decyzje celu publicznego oraz warunki zabudowy).