OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Sławsk Wielki, Gmina Kruszwica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXIII/263/2020 z dnia 28 września  2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Sławsk Wielki, Gmina Kruszwica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 8 czerwca 2021 r. do 8 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pok. 24 (Biuro Obsługi Interesanta) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 11oo do 14oo, natomiast w czwartki w godzinach od 13oo do 1630.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica (Sala Sesyjna), o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.  
Uwagi należy składać do Burmistrza Kruszwicy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r. (włącznie).


                                                                                                       
                                                        Burmistrz Kruszwicy

                                    Dariusz Witczak


KLAUZULA RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Gmina Kruszwica z siedzibą w Kruszwicy, przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica, um@ kruszwica.um.gov.pl.
2. Będziemy przetwarzać dane osobowe Pani/Pana w celu realizacji procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Sławsk Wielki, Gmina Kruszwica, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) .
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iodatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: www.bip.kruszwica.gmina.pl.
5. W przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).