Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 146 położonej w m. Racice.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 146 położonej w m. Racice.

 

BURMISTRZ  KRUSZWICY

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość położona w miejscowości Racice, gm. Kruszwica, oznaczona numerem działki 146 o powierzchni 0,6400 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00009790/1 prowadzonej przez V Wydział Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako N – nieużytki o powierzchni 0,6400 ha.

2. Przedmiot dzierżawy wydzierżawia się z przeznaczeniem na usytuowanie pasieki na warunkach określonych w umowie dzierżawy.

3. Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2022 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój  nr 111.

4.  Warunki przetargu:

Okres trwania dzierżawy oznaczony jest od dnia 01.01.2023 r. do dnia  30.09.2025 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy.

5. Wywoławcza stawka czynszu wynosi 7q pszenicy z 1 ha fizycznego rocznie.

Minimalne postąpienie wynosi 1q pszenicy.

Wartość 1q pszenicy ustalana będzie na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za I półrocze bieżącego roku i II półrocze roku poprzedniego jako średnia arytmetyczna. Średnia krajowa cena skupu pszenicy publikowana jest w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Czynsz dzierżawny płatny do 30 września każdego roku.

Ponadto do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku rolnego.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy najpóźniej do dnia 8 grudnia 2022 r. (włącznie),  tytułem ,,Wadium na II przetarg na dzierżawę działki nr 146 o pow. 0,6400 ha, poł. Racice”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej w dniu przetargu.  Wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu,  nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy.

7. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu                 i zawarcia umowy dzierżawy  w terminie  7 dni od daty zamknięcia przetargu.

8. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej w dniu przetargu: dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwego pełnomocnictwa oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.

Jeśli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona posiadać  pełnomocnictwo notarialne.

Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu i umowy dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 6, bądź pod numerem telefonu 52 3515010 wew. 33.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Racice oraz publikuje na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl, a także na łamach lokalnej Gazety Pomorskiej zamieszcza się krótką informację o przetargu.   

 

Kruszwica, dnia 24.11.2022 r.