Stanowisko Urzędu Miejskiego w sprawie nieprawdziwych informacji zamieszczonych w przestrzeni internetowej nt. budżetu Gminy na 2022 r.

Stanowisko Urzędu Miejskiego w sprawie nieprawdziwych informacji zamieszczonych w przestrzeni internetowej nt. budżetu Gminy Kruszwica na 2022 r.

W związku z zamieszczonymi w przestrzeni internetowej informacjami, dotyczącymi uchwalonego budżetu gminy na 2022 rok, Urząd Miejski w Kruszwicy pragnie odnieść się do zarzutów wygłaszanych przez członka Zarządu Powiatu Inowrocławskiego Jacka Zalesiaka, zawierających nieprawdziwe informacje:

- w odniesieniu do kwestii zadłużenia gminy: poziom zadłużenia gminy wynoszący 8,5 miliona złotych stanowi 10,5% dochodów własnych, co stawia kruszwicki samorząd w grupie gmin o niskim poziomie zadłużenia. Zadłużenie na koniec urzędowania poprzedniego burmistrza wynosiło 11 913 176,35 zł, przy mniejszym budżecie (22,43% w stosunku do dochodów własnych). Zarówno ówczesne, jak i obecne zadłużenie wynikało z emisji obligacji na realizację inwestycji. Od 2010 do 2021 roku kruszwicki samorząd zrealizował inwestycje o łącznej wartości 112 207 792,08 zł.

- w odniesieniu do kwestii pozyskanego dofinansowania na budowę zjeżdżalni: dofinansowanie na zjeżdżalnię wodną przyznane zostało w drodze otwartego naboru, ogłoszonego we wrześniu 2021 roku przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem na Soli. Jest to organizacja, której zadaniem jest wspieranie rozwoju lokalnego poprzez udzielanie wsparcia finansowego ze środków unijnych samorządom, instytucjom kultury, stowarzyszeniom czy małym firmom. Zadania te realizowane są w oparciu o umowę ramową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W wyżej wymienionym naborze dwa najwyżej ocenione wnioski (gminy Inowrocław i gminy Kruszwica) zostały wybrane do dofinansowania. Nadzór nad każdym naborem pełni Urząd Marszałkowski w Toruniu. Dopatrywanie się tu nieprawidłowości jest kuriozalne.

- w odniesieniu do kwestii jakości wody dostarczanej naszym mieszkańcom informujemy, że woda dostarczana z ujęć gminnych posiada właściwą jakość potwierdzoną okresowymi badaniami sanepidu.

- w odniesieniu do kwestii rzekomych kar dla osób fizycznych i podmiotów prawnych: nie są to kary, a odszkodowania wynikające z wykupu gruntów pod przebudowę dróg gminnych w ramach „specustawy” drogowej. Jest to procedura powszechnie stosowana i uregulowana prawnie w inwestycjach publicznych. Co ważne, stawki odszkodowań w naszym przypadku określa Powiat Inowrocławski. Tym bardziej niezorientowanie Pana Zalesiaka w tym temacie, jako członka Zarządu Powiatu jest zdumiewające.

- kwestia podwyżek diet i pensji w samorządzie: podwyżki diet i wynagrodzeń samorządowców są wynikiem nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w przedmiotowym zakresie. Wyrazem niebywałej hipokryzji jest stawianie takich zarzutów samorządowi kruszwickiemu przez Radnego Powiatu Inowrocławskiego, a jednocześnie członka Zarządu Powiatu, który w kwestii zarówno swojego wynagrodzenia, jak i wynagrodzenia starosty i radnych powiatowych głosował za maksymalnymi stawkami podwyżek dla siebie, radnych rady powiatu, członków zarządu oraz starosty.

- kwestia podwyżek opłat za śmieci: zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami wymuszona została przede wszystkim podwyżkami cen na składowisku odpadów w Inowrocławiu, zmniejszającej się ilości osób w całym systemie oraz jednocześnie zwiększającej się ilości produkowanych w tym systemie śmieci. Nie bez wpływu na koszty pozostają również rosnące ceny energii, paliw i wzrost płacy minimalnej. Przedmiotowe podwyżki dotyczą niemal wszystkich gmin w Polsce.

Na zakończenie warto chociażby wspomnieć o tym, że kruszwicki samorząd tylko w minionym roku wybudował 101 punktów świetlnych, nowy most w Kobylnikach, przebudował drogi gminne w Kobylnikach, Przedbojewicach, Witowiczkach oraz ulicę Wspólną w Kruszwicy. Zrewitalizowano również zabytkowy wiatrak w Chrośnie, utworzono i uruchomiono gminny żłobek w Kruszwicy, a także zakończono prace nad utworzeniem gminnego Klubu Senior +. Ponadto, w połowie dofinansowano powiatową inwestycję rozbudowy drogi powiatowej
w miejscowości Szarlej.