Finansowanie Sołectw

Każdego roku sołectwom z Gminy Kruszwica przysługują środki finansowe na realizację zadań własnych na ich terenie.

Do 30 września każdego roku jednostki pomocnicze gminy Kruszwica mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy na kolejny rok budżetowy. Wniosek zawierający listę zadań i planowane koszty składa sołtys (zadania planowane samodzielnie lub uzgodnione z Radą Sołecką lub  Zebraniem Wiejskim). Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą uwzględnione w projekcie budżetu.

Zgłaszane propozycje mogą dotyczyć wyłącznie zadań własnych gminy!

 

ZADANIA WŁASNE GMINY
(art. 7. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
  3 a) działalności w zakresie telekomunikacji;
 4. lokalnego transportu zbiorowego;
 5. ochrony zdrowia;
 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
  6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 8. edukacji publicznej;
 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 11. targowisk i hal targowych;
 12. zieleni gminnej i zadrzewień;
 13. cmentarzy gminnych;
 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 18. promocji gminy;
 19. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego,
 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadaniem własnym gminy, które może być finansowane ze środków budżetu Gminy Kruszwica jest np.:
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich,
- pod pewnymi warunkami można finansować przedsięwzięcia z zakresu kultury, kultury fizycznej tj.: ogólnodostępnych spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa,
- aktywizacja sportowa mieszkańców sołectwa,
- organizacja ogólnodostępnych szkoleń dla mieszkańców wsi zgodnie z ich potrzebami,
- budowa, doposażenie, remont placu zabaw,
- pozostałe zadania inwestycyjne w miarę dostępności środków finansowych.
 

JAK OSZACOWAĆ KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘCIA?
 

Szacując koszty zadań należy na wstępie ustalić ceny rynkowe usług i materiałów potrzebnych do ich realizacji. Ceny można ustalić na podstawie cen w lokalnych sklepach i hurtowniach. Koszty usług podają wykonawcy na różnego rodzaju portalach internetowych.
Istotnym celem szacowania kosztów zawartych jest przedstawienie możliwości sfinansowania danego zakresu robót z dostępnych środków finansowych. Nie może być tak, że wniosek, w którym wskazano do wykonania w kolejnym roku budżetowym np. budowę chodnika o długości 1.000 mb, gdzie w rzeczywistości kwota pokryje jedynie 20% tego zadania.

Dodatkowo w Urzędzie Miejskim należy się upewnić, czy dane zadanie jest możliwe do realizacji. Jeżeli wniosek do budżetu zostanie złożony, a weryfikacja po dniu 30 września każdego roku wykaże, że zadanie nie będzie możliwe do realizacji, wniosek zostanie odrzucony
 

WYDATKI NA ORGANIZACJĘ SPOTKAŃ INTEGRACYJNO-SPORTOWO-KULTURALNYCH


Sołectwo samodzielnie albo wspólnie z innymi sołectwami (np. sąsiednim sołectwem) mogą realizować przedsięwzięcia polegające na organizacji spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectw m.in.:
- dożynki i różnego rodzaju święta np. Dzień Dziecka,
- spotkania obejmujące rywalizację między dziećmi, dorosłymi, mieszkańcami poszczególnych sołectw, konkursy dla rodzin i dla mieszkańców itp.

Za nadzór nad realizacją zadań oraz dokonywanie kontroli w zakresie zgodności wskazanych kwot z wartością zaplanowaną i wyszczególnioną we wniosku odpowiedzialny jest pracownik Urzędu Miejskiego w Kruszwicy. Zaplanowane zadania zostaną zrealizowane do końca danego roku budżetowego. Niewykorzystane środki nie przechodzą na kolejny rok budżetowy