Wsparcie dla inwestora

Wybrane instytucje wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na terenie województwa kujawsko - pomorskiego:

Izba Przemysłowo Handlowa w Toruniu: https://www.iph.torun.pl/

Oferowane instrumenty pomocowe:

 • pozyskanie finansowania dla firm (pożyczki, fundusze UE itp.)
 • ekspansja na rynki zagraniczne - fundusz eksportowy
 • szkolenia dla firm
 • marketing
 • organizacja wydarzeń i spotkań networkingowych
 • przepisy prawno-podatkowe
 • zakładanie działalności gospodarczej

 

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu : https://www.torun.direct/

Oferowane instrumenty pomocowe:

 • promocja gospodarcza miasta
 • aktywne poszukiwane inwestorów
 • obsługa i wsparcie przedsiębiorców
 • promocja terenów inwestycyjnych
 • wsparcie merytoryczne przy zakładaniu firmy
 • projekty edukacyjne
 • popularyzacja szkolnictwa branżowego
 • konferencje, szkolenia, warsztaty
 • analizy, badania gospodarcze
 • współpraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. : https://www.strefa.gda.pl/

Oferowane instrumenty pomocowe:

 • zwolnienia z podatku dochodowego dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego: https://barr.pl/

Oferowane instrumenty pomocowe:

 • obsługa inwestora
 • baza terenów inwestycyjnych
 • fundusze na rozwój firmy
 • szkoła biznesu
 • wsparcie dla start-upów
 • doradztwo

 

Pracodawcy Pomorza i Kujaw: https://www.pracodawcy.info.pl/

Oferowane instrumenty pomocowe:

 • Dostęp do innowacji
 • Doradztwo
 • Szkolenia
 • Dialog społeczny
 • Mediacje i negocjacje
 • Kontakty biznesowe
 • Platforma współpracy
 • Grupy zakupowe
 • Partnerstwo

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy: https://pte.bydgoszcz.pl/

Oferowane instrumenty pomocowe:

 • szkolenia
 • usługi eksperckie,
 • usługi doradcze
 • analizy
 • projekty UE

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości: https://www.pfp.com.pl/

Oferowane instrumenty pomocowe:

 • Pożyczki
 • Dotacje i doradztwo
 • Platforma Szkoleniowa

 

Włocławskie Centrum Biznesu: https://inkubator.wloclawek.pl/

Oferowane instrumenty pomocowe:

 • wsparcie dla przedsiębiorców inkubowanych w formie najmu pomieszczeń wspierając tym nowo powstałe firmy i ułatwiając im start w
 • prowadzeniu nowej działalności
 • szkolenia w zakresie przedsiębiorczości,
 • doradztwo biznesowe,
 • pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania na
 • utworzenie oraz rozwój działalności gospodarczej,
 • pomoc w pozyskaniu wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie tarcz
 • antykryzysowych,
 • inkubacje nowo powstałych firm

 

Grudziądzki Park Przemysłowy: https://gpp.grudziadz.pl/

Oferowane instrumenty pomocowe:

 • Pomieszczenia biurowe
 • Hale magazynowo-produkcyjne
 • Działki inwestycyjne
 • Wirtualne biuro
 • Oferta dla usług i rzemiosła
 • Grupa zakupowa

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:  https://www.tarr.org.pl/

Oferowane instrumenty pomocowe:

 • Tereny inwestycyjne
 • Dofinansowanie ze środków UE
 • Wsparcie eksportu i internacjonalizacji
 • Hub Innowacji Cyfrowych
 • Doradztwo i szkolenia

 

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Kruszwicy: http://czarnoziemnasoli.pl/

Oferowane instrumenty pomocowe:

 • Realizacja inicjatyw aktywizujących lokalne społeczności
 • Wsparcie grantowe na rozwój przedsiębiorczości społecznej

 

Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie : https://www.kpodr.pl/

Oferowane instrumenty pomocowe:

 • doradztwo indywidualne i grupowe,
 • opracowywanie biznesplanów przedsięwzięć inwestycyjnych
 • oraz wniosków o dopłaty z programów UE,
 • uczestnictwo w projektach
 • organizowanie wystaw, pokazów i konkursów,
 • prowadzenie działalności informacyjnej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

 

Związek Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych: https://pracodawcyrolni.pl/

Oferowane instrumenty pomocowe:

 • porady, pomoc w formułowaniu wniosków, opinii, stanowisk;
 • doradztwo i informacje branżowe dla
 • przedsiębiorców z sektora rolno spożywczego;
 • bezpłatne konferencje, kongresy, seminaria, śniadania biznesowe oraz szkolenia

 

 

W Polsce działa wiele instytucji i organizacji oferujących przedsiębiorcom pomoc w postaci informacji i dofinansowanie.

Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Priorytetami PFR są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych.

PFR zapewnia skuteczną koordynację programów rozwojowych na bazie jednolitej strategii i zintegrowanych kanałów kontaktu z przedsiębiorcami, samorządami i klientami indywidualnymi.

Więcej informacji na stronie:  https://pfr.pl/

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie. Studenci, absolwenci i bezrobotni w całej Polsce mogą otrzymać kilkadziesiąt tysięcy niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z instytucjami pożyczkowymi, które zajmują się obsługą wniosków i doradztwem.

Aby otrzymać pożyczkę, trzeba będzie skontaktować się z pośrednikiem finansowym obsługującym program w danym województwie - ich lista znajduje się na stronie http://wsparciewstarcie.bgk.pl/. Wybrani w przetargu partnerzy finansowi BGK zajmują się doradztwem, oceną wniosków, udzielaniem pożyczek i monitorowaniem spłat. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako organizator programu, zapewnia sprawne działanie systemu, nadzór i raportowanie oraz promocję programu.

Więcej informacji znajduje się na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu swoją ofertę kieruje do osób, które zamierzają założyć własną firmę po powrocie do Polski oraz chcą przy tym skorzystać z międzynarodowego doświadczenia i zaplanować jej ekspansję zagraniczną. Wspiera osoby, które chciałyby zrealizować nad Wisłą projekty inwestycyjne (BIZ). Oferuje pomoc warszawskich konsultantów i ekspertów Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH) oraz udział w grantowym programie Polskie Mosty Technologiczne. Daje możliwość przedstawienia swojej oferty na międzynarodowych targach za sprawą Branżowych Programów Promocji.

Więcej informacji na stronie: https://www.paih.gov.pl/pl.

 

Fundusze poręczeń kredytowych

Fundusze poręczeń kredytowych są instytucjami o charakterze non profit. Świadczą pomoc finansową w formie poręczeń dla małych rozwojowych firm nieposiadających wystarczającej historii kredytowej lub wymaganych przez bank zabezpieczeń. Poręczeniem mogą być objęte kredyty, pożyczki przeznaczone m.in. na rozpoczęcie czy rozszerzenie działalności.

Więcej informacji znajdziesz na stronie : https://ksfp.org.pl/

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – doradztwo

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. To również największa w Europie sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości świadczących usługi proinnowacyjne. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości realizują projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, gromadzą najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwijają Innowacyjną Gospodarkę w Polsce, aby zaszczepić młodym Polakom przedsiębiorczość.

 

Dotacje z funduszy strukturalnych

Szczegółowe informacje na temat programów operacyjnych, funduszy strukturalnych są umieszczone na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w portalu funduszy europejskich, a przede wszystkim na stronach właściwych urzędów marszałkowskich, w przypadku gminy Kruszwica jest to Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Aktualne informacje i oferty znajdują się na stronie internetowej: https://mojregion.eu/.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Instytucją, która prowadzi w Polsce działania ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorczości, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). W celu jak najlepszego dotarcia do osób lub podmiotów gospodarczych zainteresowanych otrzymaniem wsparcia we wszystkich województwach zostały powołane do życia Punkty Konsultacyjne. Ich adresy można znaleźć na stronie PARP w zakładce Punkty Konsultacyjne. W punktach tych można uzyskać informacje
m.in. o funduszach unijnych skierowanych do przedsiębiorców oraz otrzymać kompleksową pomoc
w wypełnieniu dokumentów niezbędnych do skorzystania z nich. Punkty informują o wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii czy też tworzenia nowych miejsc pracy.

Więcej informacji i adresy punktów konsultacyjnych znajdziesz na stronie internetowej PARP.

 

Regionalne instytucje pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Na poziomie regionalnym działa wiele instytucji, których celem jest podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. Można je zaliczyć do elementów otoczenia bliższego najmniejszych podmiotów gospodarczych, wpływających bezpośrednio na ich funkcjonowanie i rozwój.